fbpx

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van de Mozart Kliniek. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht GEEN onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Definities

Wederpartij:

Klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, cursisten, contacten op sociale media.

Uitingen:

Iedere communicatie vanuit de Mozart Kliniek ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, social media meldingen, foto’s, drukwerk, enzovoort.

Materialen:

Foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enzovoort.

Diensten:

Behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten.

Producten:

Door de Mozart Kliniek gebruikte en geleverde producten.

Levering:

De uitingen, diensten, producten en materialen van de Mozart Kliniek worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door de Mozart Kliniek geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

Overmacht:

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van de Mozart Kliniek, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van de Mozart Kliniek, enzovoort.
Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal de Mozart Kliniek de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet levering op grond van overmacht ontlenen. De Mozart Kliniek is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet levering op grond van overmacht.

Intellectuele eigendomsrechten:

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van de Mozart Kliniek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door drs. Olga Liplavk en worden aangevraagd via info@mozartkliniek.nl.
Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door de Mozart Kliniek geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van de Mozart Kliniek hetzij van leveranciers van de Mozart Kliniek. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.
Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het de Mozart Kliniek vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid:

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van de Mozart Kliniek juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. De Mozart Kliniek is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door de Mozart Kliniek verstrekte informatie of geleverde producten en diensten (uitsluitend medische cosmetische diensten waarvoor de behandelovereenkomst van toepassing is), tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. De Mozart Kliniek kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van de Mozart Kliniek zijn, wordt afgewezen.

Persoonlijke gegevens:

De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etcetera. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij.
De Mozart Kliniek is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij drs. Olga Liplavk, Nieuwe ’s-Gravelandseweg 5, 1405 HJ Bussum.

Prijzen en betaling:

De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan De Mozart Kliniek te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door de Mozart Kliniek voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat de Mozart Kliniek ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. De Mozart Kliniek heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft de Mozart Kliniek het recht de betreffende dienst niet te verlenen.

Beëindiging overeenkomst:

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Mozart Kliniek niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft de Mozart Kliniek het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over een product of dienst van de Mozart Kliniek?
Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij de Mozart Kliniek te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via info@mozartkliniek.nl.

Wijzigingen:

Het staat de Mozart Kliniek te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijk recht en forumkeuze:

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

Beoordeel zelf wat de Mozart Kliniek voor u kan betekenen en boek een vrijblijvend consult.
Maak een vrijblijvende afspraak